اصول نورومارکتینگ کمک میکند تا همه ی عناصر آمیخته ی بازاریابی ، با نحوه ی کارکرد مغز مصرف کنندگان و مشتریان ، تطابق یابد. بدین منظور شش مرحله برای متقاعد سازی مغز ارائه شده است که بصورت خلاصه به بیان آنها میپردازیم

 

اولین مرحله ی کلیدی و موثر اصول نورومارکتینگ در نفوذ و تاثیرگذاری بر ذهن مشتریان