اکنون حدود 5 ماه از سال 2018 را پشت سر گذاشته ایم و بهترین زمان برای اطلاع از آمار بازاریابی ویدئویی برای دستیابی به دیدگاه تجاری بهتر است. اطلاع از این آمارها کمک می کند استراتژی تبلیغات ویدئویی خود را…