در نوروساینس ، افراد به آسانی در انتخاب و به کارگیری تکنیک های مختلف موجود نورومارکتینگ دچار سردرگمی می شوند. هرچند تمام  تکنیک های مورد استفاده در این زمینه به طور بالقوه در تبلیغات ارزشمند و مؤثر هستند،ولی آشنایی با تفاوت بین تکنیک ها و نحوه ی کار آنها  می تواند بسیار مؤثر باشد.

 

5 تکنیک نورومارکتینگ که هر متخصص فروشی باید از آن آگاه باشد